Algemene voorwaarden Tutta lingua

Artikel 1. Begripsbepalingen voor de algemene voorwaarden
1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
2. Opdrachtnemer: Tutta Lingua wordt vertegenwoordigd door drs. F. Woering.
3. Offerte: een aanbod van Tutta Lingua tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van een opdracht.
4. Opdracht: de overeenkomst waarbij Tutta Lingua zich jegens de opdrachtgever verbonden heeft werkzaamheden te verrichten. De opdracht omvat al hetgeen tussen Tutta Lingua en de opdrachtgever is overeengekomen alsmede al hetgeen dat uit de aard en de omvang van de aan Tutta Lingua opgedragen werkzaamheden voortvloeit.
5. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie Tutta Lingua in het kader van een opdracht werkzaamheden verricht.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Tutta Lingua als opdrachtnemer optreedt.
2. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten.
3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Tutta Lingua waarbij derden dienen te worden betrokken.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk voorzover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen Tutta Lingua en de opdrachtgever.
5. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3. Voorstel
1. Alle door Tutta Lingua uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Alle door Tutta Lingua uitgebrachte offertes vervallen automatisch na verloop van een periode van zes weken nadat de offerte is uitgebracht.
3. Tutta Lingua doet naast haar offertes soms ook een aanbod in de vorm van een prijs vermeld op haar website of email met een volledig en nauwkeurige, voldoende gedetailleerde, omschrijving van de aangeboden diensten.
4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is verbonden zal dit nadrukkelijk worden vermeld.
5. Tutta Lingua zal bij een verzoek tot vertaling, vrijblijvend een voorstel tot de verwachte werkzaamheden en een daarbij passende prijs per uur of aantal woorden en de termijn waarin u de vertaalde tekst kan verwachten per email of post doen toekomen. Dit is gebaseerd op de definitieve versie van de vertalen tekst. Deze wordt per email dan wel per post (bij beëdigde teksten).
6. Wanneer het niet lukt vooraf de tekst in te zien houdt Tutta Lingua het recht voor om de prijsopgave en de leveringstermijn – ook na aanvaarding van de opdracht – te herroepen.
7. Alle prijzen gelden inclusief btw, tenzij anders gekomen.
8. Bij een verzoek tot vertolking zal eveneens een vrijblijvend voorstel worden gedaan tot de verwachten werkzaamheden en een passend uurtarief.
9. Tutta Lingua zal bij een verzoek tot een cursus Italiaans incompany een vrijblijvend intakegesprek voeren.
10. U kunt zich als particulier ook direct middels een aanmeldformulier aanmelden voor een cursus Italiaans.
11. U kunt zich eveneens aanmelden via het inschrijfformulier voor de aangeboden workshops, lezingen dan wel taalreis.
12. Het is niet mogelijk om u telefonisch in te schrijven.
13. Pas na akkoord wordt gestart met de werkzaamheden. Het gedane voorstel geldt niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
14. Tutta Lingua kan niet aan haar voorstel worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
15. Het is niet mogelijk om een plek in een lezing, studiereis of workshop voorwaardelijk te reserveren.
16. Het is niet mogelijk gratis of tegen betaling één of meerdere lessen als proefles te volgen.
17. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
18. De datum waarop Tutta Lingua het aanmeldingsformulier ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit/cursus.
19. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
20. Voor alle activiteiten en lessen geldt: vol is vol.
21. Als een activiteit of lesgroep is volgeboekt, dan kunt u zich op de wachtlijst (laten) plaatsen.
22. Bij plaatsing op de wachtlijst hoeft u het inschrijfgeld nog niet te betalen.
23. Komt er voor desbetreffende activiteit/cursus een plaats vrij, of wordt er een extra activiteit/ cursus georganiseerd, dan neemt Tutta Lingua contact met u op.
24. Plaatsing op een wachtlijst voor een activiteit/cursus betekent niet dat u automatisch bent ingeschreven voor dezelfde activiteit/cursus in het volgende seizoen. U dient zich in het nieuwe seizoen opnieuw voor een activiteit/cursus aan te melden.
25. Excursies die onderdeel zijn van een activiteit zijn alleen toegankelijk voor de betreffende deelnemers. Introducés worden slechts toegelaten na overleg met Tutta Lingua.

Artikel 4. Totstandkoming opdracht
1. Een opdracht komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een door Tutta Lingua uitgebrachte offerte uitdrukkelijk, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk heeft aanvaard en Tutta Lingua de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
2. Een opdracht wordt geacht stilzwijgend te zijn aanvaard door de opdrachtgever indien Tutta Lingua een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden, de opdrachtgever weet of redelijkerwijs had moeten weten dat Tutta Lingua een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden en de opdracht niet terstond na het moment dat zij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat Tutta Lingua met haar werkzaamheden was aangevangen, hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt. Dit is enkel van toepassing op zakelijke klanten.

Artikel 5 Wijziging opdracht
1. Tutta Lingua behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in docenten en locatie zonder restitutie van gelden.
2. Andere wijzigingen of aanvullingen betrekking hebbende op een reeds tot stand gekomen opdracht kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden tot stand komen.
3. Tutta Lingua zal in geval van wijzigingen of aanvullingen ten aanzien van reeds tot stand gekomen opdrachten, opgave doen van eventuele meer- of minderkosten en indicatief aangeven wat voor invloed deze wijzigingen of aanvullingen hebben op de reeds overeengekomen looptijd of opleverdatum.

Artikel 6 Algemene verplichtingen opdrachtnemer
1. Tutta Lingua zal zich inspannen opdrachten naar beste inzicht en vermogen, vanuit een professionele en onafhankelijke instelling en overeenkomstig eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Tutta Lingua zal zich onthouden van handelingen die het vertrouwen en aanzien van de opdrachtgever kunnen schaden.
2. Tutta Lingua zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd inlichtingen verstrekken die betrekking hebben op de opdracht.
3. Doorgaans houden we bij de cursusreeksen rekening met de – door de Rijksoverheid geadviseerde – vakantieperiodes en in deze vakantieperiodes (herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en zomervakantie) vinden geen lessen plaats. Aan het begin van het cursusjaar wordt in een lesschema door Tutta Lingua meegedeeld welke de vakantieperiodes zijn.

Artikel 7 Algemene verplichtingen opdrachtgever
1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat informatie en gegevens in welke vorm dan ook, die Tutta Lingua nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht, tijdig en volledig aan haar ter beschikking worden gesteld. Tutta Lingua is niet gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de informatie en gegevens die zij nodig heeft niet tijdig en volledig aan haar ter beschikking zijn gesteld, alsdan zijn eventuele extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle door hem verstrekte informatie en gegevens voldoen aan eisen van juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid.
3. Opdrachtgever zal Tutta Lingua onverwijld informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4. In geval er informatie ontbreekt waardoor werkzaamheden niet of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, kan Tutta Lingua daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 8 Opdracht
1. Voorzover in de opdracht een looptijd of een opleverdatum is overeengekomen, is deze indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Tutta Lingua zal zich zoveel mogelijk inspannen om op of voor een overeengekomen looptijd of opleverdatum de opdracht te voltooien.
4. Tutta Lingua is vrij om, eventueel in overleg met de opdrachtgever, de adviseur(s) dan wel andere derden aan te wijzen of te vervangen, noodzakelijk voor een goede uitvoering van de opdracht.
5. Tutta Lingua is gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikkingstelling van diensten te geven, indien zulks naar het oordeel van Tutta Lingua redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan wel uit de aard en de omvang van de opdracht voortvloeien.
6. Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door Tutta Lingua.

ARTIKEL 9 ANNULERING VAN EEN LES
1. Tutta lingua heeft het recht bij een te geringe interesse en aanmeldingen voor een taalcursus, workshop, lezing dan wel taalreis deze uit te stellen dan wel te annuleren. U zult van Tutta Lingua eerst een email met een bevestiging onder voorbehoud ontvangen, indien het nog onzeker is of er voldoende aanmeldingen zijn, en daarna zult u een uiteindelijke bevestiging ontvangen.
2. Inschrijvingen voor zowel de taalcursus als eenmalige activiteiten met een specifieke datum, zoals studiereizen, workshops, lezingen en excursies, kunnen na een inschrijving, cq. boeking niet meer worden geannuleerd.
Inschrijvingen voor zowel de taalcursus als eenmalige activiteiten met een specifieke datum, zoals studiereizen, workshops, lezingen en excursies, kunnen na een inschrijving, cq. boeking niet meer kosteloos worden geannuleerd. Tenzij in het aanbod iets anders staat vermeld, bedragen de annuleringskosten tot 3 maanden voor aanvang 30%, tussen 3 maanden en 4 weken voor aanvang 75% en vanaf 4 weken voor aanvang 100%.
3. De cursus is niet overdraagbaar tenzij de ‘ontvanger’ aan de cursusvereisten voldoet en Tutta Lingua met de overdracht heeft ingestemd. Tutta Lingua kan alle kosten gemoeid met de overdracht in rekening brengen.
4. Het annuleren van een priveles door de klant kan tot 1 dag voor de les. Bij annulering op de dag zelf wordt het uurtarief gewoon in rekening gebracht.
5. In geval van annulering van incompany cursussen of een vertolking kan het volledige bedrag bij de klant in rekening worden gebracht.
6. Niet door Tutta Lingua gegeven lessen van taalcursussen aan particulieren, zullen indien mogelijk aan het einde van de cursus worden ingehaald.
7. Voor incompany cursussen zal bij verhindering van Tutta Lingua een nieuwe datum worden afgesproken.
8. Bij annulering van een cursus, workshop, lezing, excursie of taalreis door Tutta Lingua, die niet op een ander moment wordt ingehaald, zullen eventueel betaalde bedragen terug worden gestort.
9. Bij verminderde invaliditeit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit/cursus. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit/cursus geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

Artikel 10 Geheimhouding
1. Tutta Lingua en de opdrachtgever zijn ten aanzien van alle ter beschikking gestelde of ter ore gekomen gegevens en informatie in het kader van de opdracht jegens elkander verplicht tot geheimhouding, behoudens eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking, uitdrukkelijke toestemming van één der partijen of in geval dat opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiel- of strafrechtelijke procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
2. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.
3. Opdrachtgever zal zich onthouden van openbaarmaking van gegevens of informatie, in het bijzonder wat betreft werkmethoden, offertes of prijsopgaven, behoudens de bovengenoemde uitzonderingen. Opdrachtgever zal zich in deze gevallen zoveel mogelijk beperken tot een minimum en niet meer bekendmaken dan hetgeen vereist is.
4. Partijen verplichten zich tevens tot geheimhouding omtrent persoonsgegevens die zij van elkaar ontvangen, tenzij enige bepaling uit wet- of regelgeving anders bepaald.

Artikel 11 Honorering
1. Honorering van de werkzaamheden verricht in het kader van een opdracht geschiedt op basis van prijzen die in de offerte zijn vermeld of anderszins schriftelijk dan wel mondeling zijn overeengekomen.
2. Alle door Tutta Lingua gehanteerde of overeengekomen prijzen zijn indien er geen sprake is van vrijstelling, inclusief verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
3. Tutta Lingua behoudt zich het recht voor om uitdrukkelijk overeengekomen prijzen ten aanzien van opdrachten met een overeengekomen of feitelijke looptijd van meer dan zes maanden tussentijds aan te passen aan de prijsindexcijfers of te wijzigen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is.
4. Ingeval ten aanzien van een opdracht een vaste prijs is overeengekomen en door Tutta Lingua werkzaamheden worden verricht, die vallen buiten hetgeen uitdrukkelijk ter zake de
opdracht is overeengekomen, dan beschouwt Tutta Lingua dit als meerwerk. Dit meerwerk zal op basis van een aanvullende offerte in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 12 Betaling en facturering
1. Betaling dient in euro’s plaats te vinden door storting of overmaking op het door Tutta Lingua op de factuur aangegeven bankrekeningnummer: NL12TRIO0784805288 binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.
2. Excursies, lezingen, workshop, studiereizen e.d. dienen betaald te worden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan Tutta Lingua de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit/studiereis ontzeggen.
3. Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag ter grootte van 2% boven de wettelijke rente.
4. Na die termijn is de opdrachtgever over het gefactureerde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Alle kosten in en buiten rechte die opdrachtnemer moet maken voor de invordering van openstaande facturen zijn voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten op tenminste 15% van het totaal openstaande bedrag worden gesteld.
5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 Ontbinding en opschorting
1. Tutta Lingua is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit een met Tutta Lingua gesloten overeenkomst,
na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. In geval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen dan wel de opdracht te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Herroepingsrecht bij koop op afstand (Consument)
1. De consument heeft het recht haar dienst tot 14 dagen na de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst te herroepen, dus bij bevestiging van jouw koop of bestelling. Dit kan door middel van het modelformulier die door de consument per email of post zal worden toegezonden aan Tutta Lingua. Dit modelformulier vindt u ook op onze website.
2. De consument ontvangt een ontvangstbevestiging van de herroeping.
3. De consument krijgt het volledige orderbedrag gecrediteerd, indien al een betaling heeft plaatsgevonden.
4. Als de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
5. Bepaalde diensten die worden verricht zoals eenmalige workshop, lezing of taalreis worden uitgesloten van het herroepingsrecht.
6. Ook is het herroepingsrecht uitgesloten als de taalcursus met uw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
7. Bij een koop op afstand geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en als dit zo mocht zijn dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 15 Klachtenprocedure
1. Omdat Tutta lingua haar klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over de geleverde dienst. Een klacht is op tijd kenbaar gemaakt als binnen bekwame tijd na ontdekking gebeurt. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
2. Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.
3. De gegrondbevinding van een klacht kan tot niets anders leiden dan tot herstel, vervanging of tot vermindering van de aanneemsom. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Tutta Lingua is, met uitzondering van opzet of grove schuld van haar bedrijfsleiding of werknemers, niet verder aansprakelijk dan hetgeen in dit artikel is bepaald.
2. Tutta Lingua is in het geheel niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe/ rechtstreekse schade, die uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis.
4. De aansprakelijkheid van Tutta Lingua ten aanzien van directe schade is te allen tijde beperkt tot eenmaal de overeengekomen honorering ten aanzien van de opdracht, of een onderdeel daarvan waarop de ontstane schade betrekking heeft, dan wel, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
6. Tutta Lingua is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen aan derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald.
7. De opdrachtgever vrijwaart Tutta Lingua tegen alle aanspraken van derden, de door Tutta
Lingua in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van Tutta Lingua ten behoeve van de opdrachtgever.
8. Tijdens alle activiteiten uitgaande van Tutta Lingua, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel de Tutta Lingua als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
9. Tutta Lingua is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending.
10. Tutta Lingua is niet aansprakelijk voor onkosten die gemaakt worden tijdens het reizen naar en van (geannuleerde) activiteiten, zoals parkeerkosten, reiskosten of verblijfskosten.
11. Aan eventuele certificaten, uitgaande van Tutta Lingua, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

Artikel 17 Overmacht
1. Ingeval Tutta Lingua door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Zowel Tutta Lingua als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding, indien de overmacht situatie langer dan 2 maanden heeft geduurd.

Artikel 18 Intellectueel eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan vervaardigde stukken, zoals maar niet uitsluitend, adviezen, ontwerp, teksten, en andere documenten voor bijvoorbeeld marketing/ communicatie.
2. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van het in het kader van de opdracht verstrekte stukken of gegevens en informatie neergelegd in welke vorm dan ook.
3. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Tutta Lingua, is het de opdrachtgever niet toegestaan van intellectueel eigendom of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren dan wel andere aanspraken op het gebied van intellectueel eigendom van derden jegens Tutta Lingua.
4. “Het auteursrecht van al het verstrekte (cursus)materiaal behoort toe aan Tuttalingua /F. Stramigioli (rechthebbende). Gedeeltelijk of geheel verveelvoudigen of openbaar maken zonder toestemming van de rechthebbende is verboden, op straffe van een boete van EUR 5000,- per overtreding onverminderd het recht van de rechthebbende om aanvullend schadevergoeding te vorderen.”

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Tutta Lingua en de opdrachtgever zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
2. Alle geschillen tussen Tutta Lingua en de opdrachtgever betrekking hebbende op offertes, opdrachten en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten, kunnen, tenzij de kantonrechter bevoegd is, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin het hoofdkantoor van Tutta Lingua gevestigd is, zulks met inbegrip van alle voorlopige voorzieningen.

Artikel 20 Wijzigingen en Slotbepalingen
1. Alle op de site in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Tutta Lingua heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
Opdrachtnemer zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. Deze algemene voorwaarden, voor zover relevant, blijven de rechtsverhouding tussen Tutta Lingua en opdrachtgever beheersen, zelfs nadat de opdracht en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Tutta Lingua en opdrachtgever, door ontbinding, opzegging, voltooiing of welke andere reden dan ook beëindigd is.
4. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet afleveren, vertraging bij aflevering, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie.
5. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor het overbrengen van virussen, het niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere benodigde middelen. Beide partijen zullen al hetgeen doen wat redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van de voornoemde risico’s.