Algemene Voorwaarden

/Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden 2016-11-24T16:25:03+00:00

Algemene voorwaarden Incompany en Vertalingen

Algemene voorwaarden privé- en groepslessen

Algemene voorwaarden voor Incompany-cursussen en Vertalingen door Tutta Lingua

Artikel 1. Begripsbepalingen voor de algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Tutta Lingua wordt vertegenwoordigd door drs. F. Stramigioli-Woering.
 3. Offerte: een aanbod van Tutta Lingua tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van een opdracht.
 4. Opdracht: de overeenkomst waarbij Tutta Lingua zich jegens de opdrachtgever verbonden heeft werkzaamheden te verrichten. De opdracht omvat al hetgeen tussen Tutta Lingua en de opdrachtgever is overeengekomen alsmede al hetgeen dat uit de aard en de omvang van de aan Tutta Lingua opgedragen werkzaamheden voortvloeit.
 5. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie Tutta Lingua in het kader van een opdracht werkzaamheden verricht.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van alle overeenkomsten, strekkende tot het uitvoeren van een opdracht en van alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Tutta Lingua en de opdrachtgever.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk voorzover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen Tutta Lingua en de opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle door Tutta Lingua uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Alle door Tutta Lingua uitgebrachte offertes vervallen automatisch na verloop van een periode van zes weken nadat de offerte is uitgebracht.

Artikel 4. Totstandkoming opdracht

 1. Een opdracht komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een door Tutta Lingua uitgebrachte offerte uitdrukkelijk, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk heeft aanvaard en Tutta Lingua de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Een opdracht wordt geacht stilzwijgend te zijn aanvaard door de opdrachtgever indien Tutta Lingua een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden, de opdrachtgever weet of redelijkerwijs had moeten weten dat Tutta Lingua een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden en de opdracht niet terstond na het moment dat zij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat Tutta Lingua met haar werkzaamheden was aangevangen, hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 5 Wijziging opdracht

 1. Wijzigingen of aanvullingen betrekking hebbende op een reeds tot stand gekomen opdracht kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden tot stand komen.
 2. Tutta Lingua zal in geval van wijzigingen of aanvullingen ten aanzien van reeds tot stand gekomen opdrachten, opgave doen van eventuele meer- of minderkosten en indicatief aangeven wat voor invloed deze wijzigingen of aanvullingen hebben op de reeds overeengekomen looptijd of opleverdatum.

Artikel 6 Algemene verplichtingen opdrachtnemer

Tutta Lingua zal bij de uitvoering van de opdracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten aangaande de belangen van de opdrachtgever.

 1. Tutta Lingua zal zich inspannen opdrachten naar beste inzicht en vermogen, vanuit een professionele en onafhankelijke instelling en overeenkomstig eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Tutta Lingua  zal zich onthouden van handelingen die het vertrouwen en aanzien van de opdrachtgever kunnen schaden.
 2. Tutta Lingua zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd inlichtingen verstrekken die betrekking hebben op de opdracht.

Artikel 7 Algemene verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat informatie en gegevens in welke vorm dan ook, die Tutta Lingua nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht, tijdig en volledig aan haar ter beschikking worden gesteld. Tutta Lingua is niet gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de informatie en gegevens die zij nodig heeft niet tijdig en volledig aan haar ter beschikking zijn gesteld, alsdan zijn eventuele extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle door hem verstrekte informatie en gegevens voldoen aan eisen van juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid.
 3. Opdrachtgever zal Tutta Lingua onverwijld informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Artikel 8 Opdracht

 1. Voorzover in de opdracht een looptijd of een opleverdatum is overeengekomen, is deze indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Tutta Lingua zal zich zoveel mogelijk inspannen om op of voor een overeengekomen looptijd of opleverdatum de opdracht te voltooien. Voltooiing van de opdracht na de overeengekomen looptijd of opleverdatum levert ten opzichte van de opdrachtgever geen toerekenbare tekortkoming op, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.
 3. Tutta Lingua is vrij om, eventueel in overleg met de opdrachtgever, de adviseur(s) aan te wijzen of te vervangen, noodzakelijk voor een goede uitvoering van de opdracht.
 4. Tutta Lingua is gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikkingstelling van goederen of diensten te geven, indien zulks naar het oordeel van Tutta Lingua redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan wel uit de aard en de omvang van de opdracht voortvloeien.

Artikel 9 Annulering

 1. Ingeval van annulering van een gemaakte afspraak voor een cursusbijeenkomst worden geen administratiekosten in rekening gebracht indien een nieuwe afspraak voor een cursusbijeenkomst in dezelfde week wordt gemaakt.
 2. Bij annuleren van een gemaakte afspraak voor een cursusbijeenkomst 48 uur tevoren worden de administratiekosten in rekening gebracht. Bij annuleren van minder dan 48 uur van te voren of op de dag van de afspraak worden 50% van de kosten met betrekking tot de cursusbijeenkomst in rekening gebracht. Indien de cursist niet annuleert en niet op de afgesproken cursusbijeenkomst aanwezig is, wordt het volledige bedrag met betrekking tot de cursusbijeenkomst in rekening gebracht bij de opdrachtgever door Tutta Lingua.

Artikel 10 Geheimhouding

 1. Tutta Lingua en de opdrachtgever zijn ten aanzien van alle ter beschikking gestelde of ter ore gekomen gegevens en informatie in het kader van de opdracht jegens elkander verplicht tot geheimhouding, behoudens eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking of uitdrukkelijke toestemming van één der partijen.
 2. Opdrachtgever zal zich onthouden van openbaarmaking van gegevens of informatie, in het bijzonder wat betreft werkmethoden, offertes of prijsopgaven, behoudens eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking. Opdrachtgever zal zich, ingeval van wettelijke plicht tot bekendmaking, zoveel mogelijk beperken tot een minimum en niet meer bekendmaken dan hetgeen bij wettelijk voorschrift vereist is.

 Artikel 11 Honorering, betaling en facturering

 1. Honorering van de werkzaamheden verricht in het kader van een opdracht geschiedt op basis van prijzen die in de offerte zijn vermeld of anderszins schriftelijk dan wel mondeling zijn overeengekomen.
 2. Alle door Tutta Lingua gehanteerde of overeengekomen prijzen zijn exclusief verschuldigde omzetbelasting.
 3. Tutta Lingua behoudt zich het recht voor om uitdrukkelijk overeengekomen prijzen ten aanzien van opdrachten met een overeengekomen of feitelijke looptijd van meer dan zes maanden tussentijds aan te passen aan de prijsindexcijfers of te wijzigen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is.
 4. Ingeval ten aanzien van een opdracht een vaste prijs is overeengekomen en door Tutta Lingua werkzaamheden worden verricht, die vallen buiten hetgeen uitdrukkelijk terzake de opdracht is overeengekomen, dan beschouwt Tutta Lingua dit als meerwerk. Dit meerwerk zal op basis van een aanvullende offerte in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 12 Betaling en facturering

 1. Betaling dient in euro’s plaats te vinden door storting of overmaking op het door Tutta Lingua op de factuur aangegeven bankrekeningnummer: NL12TRIO0784805288 binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.
 2. Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag ter grootte van 2% boven de wettelijke rente.

Artikel 13 Uitstel

 1. Bij uitstel van de door Tutta Lingua te verrichten werkzaamheden of een gedeelte daarvan, op verzoek of door toedoen van de opdrachtgever, of om wat voor reden dan ook, zal de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten en uren dienen te vergoeden, vermeerderd met eventueel extra gemaakte kosten, daaronder begrepen kosten die voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht door Tutta Lingua met derden aangegane overeenkomsten.
 2. Bij voortzetting van de uitgestelde werkzaamheden, zullen extra kosten verbonden aan de voortzetting voor risico en rekening van opdrachtgever zijn. Alvorens werkzaamheden te hervatten, zal Tutta Lingua eventueel in overleg treden om te bezien of de voorwaarden waaronder de opdracht is aangegaan, dienen te worden gewijzigd of aangevuld.
 3. Partijen zijn verplicht met in elkaar in overleg te treden met het oog op een eventuele beëindiging van de opdracht, indien het uitstel ten aanzien van een bepaalde opdracht langer dan 6 maanden heeft geduurd.

Artikel 14 Opzegging

Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien zij daartoe aanleiding ziet, alsdan is opdrachtgever wel gehouden tot vergoeding van de tot het moment van opzegging werkelijk gemaakte uren en kosten alsmede eventuele extra kosten of schade die voortvloeien uit de opzegging.

Artikel 15 Ontbinding en opschorting

 1. Tutta Lingua is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit een met Tutta Lingua gesloten overeenkomst.
 2. Tutta Lingua is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever in ernstige mate tekort komt in de nakoming van de overeenkomst.
 3. Ingeval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf heeft Tutta Lingua het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst terstond te ontbinden. Alsdan zullen ook alle vorderingen die Tutta Lingua op opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Tutta Lingua is, met uitzondering van opzet of grove schuld van haar bedrijfsleiding of werknemers, niet verder aansprakelijk dan hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Tutta Lingua is in het geheel niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De aansprakelijkheid van Tutta Lingua ten aanzien van directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal 50% van de overeengekomen honorering ten aanzien van de opdracht waarop de ontstane schade betrekking heeft.
 4. Tutta Lingua is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen aan derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Tutta Lingua vervalt na verloop van een jaar, te rekenen vanaf het moment dat de schade ontstaan is, dan wel indien dit moment niet is vast te stellen, na verloop van een jaar te rekenen vanaf de dag waarop Tutta Lingua de opdracht voltooide of om welke andere reden dan ook beëindigde.
 6. De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan aan Tutta Lingua te melden. Schade die de opdrachtgever niet binnen laatstgenoemde termijn heeft gemeld, komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien opdrachtgever aantoont dat de schade redelijkerwijs en buiten zijn toedoen niet eerder gemeld kon worden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Tutta Lingua tegen alle aanspraken van derden, de door Tutta Lingua in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van Tutta Lingua ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 17 Overmacht

 1. Ingeval Tutta Lingua door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Zowel Tutta Lingua als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding, indien de overmachtsituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd.
 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: staking, uitsluiting, machinebreuk en andere bedrijfsstoringen, hetzij bij Tutta Lingua hetzij bij haar leveranciers, transportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten, accijnzen en belastingen, vertraging of uitblijven van levering van leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen. Onder overmacht wordt tevens verstaan het niet of gedeeltelijk niet kunnen inzetten van betrokken uitvoerende personen, onder andere als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, beëindiging dienstverband, beëindiging freelance-overeenkomst, beëindiging overeenkomst van opdracht.

 Artikel 18 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom die betrekking hebben op geleverde diensten of producten van Tutta Lingua daaronder begrepen adviezen, werkwijzen (model-)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s komen toe aan Tutta Lingua. De uitvoering van een opdracht strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectueel eigendom.
 2. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van het in het kader van de opdracht verstrekte stukken of gegevens en informatie neergelegd in welke vorm dan ook.
 3. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Tutta Lingua, is het de opdrachtgever niet toegestaan van intellectueel eigendom of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren dan wel andere aanspraken op het gebied van intellectueel eigendom van derden jegens Tutta Lingua.

Artikel 19 Partiële nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, of voor vernietiging in aanmerking komen of anderszins onverbindend zijn, laat dit onverlet de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Tutta Lingua en de opdrachtgever zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen tussen Tutta Lingua en de opdrachtgever betrekking hebbende op offertes, opdrachten en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten, kunnen, tenzij de kantonrechter bevoegd is, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin het hoofdkantoor van Tutta Lingua gevestigd is, zulks met inbegrip van alle voorlopige voorzieningen.

Artikel 21 Slotbepalingen

 1. Tutta Lingua heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden na verloop van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking aan de opdrachtgever, dit geldt mede ten aanzien van reeds bestaande of, voorzover relevant, afgeronde of beëindigde opdrachten.

 1. Deze algemene voorwaarden, voorzover relevant, blijven de rechtsverhouding tussen Tutta Lingua en opdrachtgever beheersen, zelfs nadat de opdracht en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Tutta Lingua en opdrachtgever, door ontbinding, opzegging, voltooiing of welke andere reden dan ook beëindigd is.

Borne, 7 september 2015, Tutta Lingua, drs. F. Stramigioli-Woering, eigenaar.

 

 

 

Algemene voorwaarden Tutta Lingua voor privé- en groepslessen

ALGEMEEN

 1. Tutta Lingua wordt vertegenwoordigd door drs. F. Stramigioli-Woering.
 2. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 3. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Tutta Lingua tot stand gekomen.
 4. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op het aanmeldingsformulier of op de site vermelde activiteit(en) (studiereizen en workshops) cursussen en/of boeken.
 5. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
 6. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Tutta Lingua.
 7. Tijdens alle activiteiten uitgaande van Tutta Lingua, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel de Tutta Lingua als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
 8. Tutta Lingua is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending.
 9. Tutta Lingua is niet aansprakelijk voor onkosten die gemaakt worden tijdens het reizen naar en van (geannuleerde) activiteiten, zoals parkeerkosten, reiskosten of verblijfskosten.
 10. Aan eventuele certificaten, uitgaande van Tutta Lingua, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

 

INSCHRIJVEN

 1. Inschrijven is alleen en uitsluitend mogelijk via het Inschrijfformulier Particulieren of het Inschrijfformulier Workshop op de website www.tuttalingua.nl.
 2. Het is niet mogelijk om u telefonisch in te schrijven.
 3. Het is niet mogelijk om een plek in een lezing, studiereis of workshop voorwaardelijk te reserveren.
 4. Het is niet mogelijk gratis of tegen betaling één of meerdere lessen als proefles te volgen.
 5. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
 6. De datum waarop Tutta Lingua het aanmeldingsformulier ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit/cursus.
 7. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 8. De activiteiten en lessen gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van Tutta Lingua.
 9. Voor alle activiteiten en lessen geldt: vol is vol.
 10. Als een activiteit of lesgroep is volgeboekt, dan kunt u zich op de wachtlijst (laten) plaatsen.
 11. Bij plaatsing op de wachtlijst hoeft u het inschrijfgeld nog niet te betalen.
 12. Komt er voor desbetreffende activiteit/cursus een plaats vrij, of wordt er een extra activiteit/ cursus georganiseerd, dan neemt Tutta Lingua contact met u op.
 13. Plaatsing op een wachtlijst voor een activiteit/cursus betekent niet dat u automatisch bent ingeschreven voor dezelfde activiteit/cursus in het volgende seizoen. U dient zich in het nieuwe seizoen opnieuw voor een activiteit/cursus aan te melden.
 14. Excursies die onderdeel zijn van een activiteit zijn alleen toegankelijk voor de betreffende deelnemers. Introducés worden slechts toegelaten na overleg met Tutta Lingua.
 15. Gemiste lessen en/of activiteiten kunnen niet worden ingehaald.
 16. Doorgaans houden we bij de cursusreeksen rekening met de – door de Rijksoverheid geadviseerde – vakantieperiodes en in deze vakantieperiodes (herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en zomervakantie) vinden geen lessen plaats. Aan het begin van het cursusjaar wordt in een lesschema door Tutta Lingua meegedeeld welke de vakantieperiodes zijn.

 

BETALEN

 1. Betaling bij Tutta Lingua is mogelijk na ontvangst van een factuur.
 2. Naast betaling ineens bestaat tevens de mogelijkheid om in termijnen te betalen.
 3. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.
 4. Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden.
 5. Activiteiten/studiereizen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan Tutta Lingua de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit/studiereis ontzeggen.
 6. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.
 7. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

 

VERZUIM EN TUSSENTIJDS BEËINDIGEN

 1. Het verzuim van lessen, workshops, lezingen of excursies geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.
 2. Het tussentijds door de deelnemer beëindigen van een cursus leidt in beginsel niet tot restitutie van het cursusgeld.
 3. Het door de deelnemer beëindigen van een cursus geeft geen recht op het aanhouden van een tegoed of de mogelijkheid tot het volgen van het cursus op een later tijdstip of in een ander seizoen.
 4. In uitzonderlijke gevallen bij zwaarwegende omstandigheden uitsluitend voorzien van schriftelijk bewijs, zoals een doktersverklaring of een overlijdensverklaring e.d., kan de deelnemer of de erven een schriftelijk verzoek tot annulering met restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld indienen. Het is vervolgens aan Tutta Lingua ter beoordeling of dit verzoek gehonoreerd wordt.
 5. Bij verminderde invaliditeit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit/cursus. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit/cursus geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

ANNULEREN

 1. Inschrijvingen voor eenmalige activiteiten, zoals studiereizen, workshops, lezingen en excursies, kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk. Wel kunt u na toestemming van Tuttta Lingua uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan
 2. Inschrijvingen voor cursussen kunnen worden geannuleerd tot drie weken voor de aanvang van de desbetreffende cursus. Een cursus bestaat uit minimaal twintig bijeenkomsten. Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk. De annulering dient te worden gericht aan Tutta Lingua.
 3. Bij inschrijving voor een cursus die start binnen drie weken voor aanvang van de desbetreffende eerste les, is het dus niet meer mogelijk te annuleren met restitutie van het cursusgeld. Wel mag u uw plaats zelf aan een ander afstaan na toestemming van Tutta Lingua.

WIJZIGINGEN

 1. Alle op de site in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Tutta Lingua behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.
 3. Tutta Lingua is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. Tutta Lingua is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

 

DISCLAIMER: Tutta Lingua kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of

indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Borne, 20 september 2015, Tutta Lingua, drs. F. Stramigioli-Woering, eigenaar.