Privacyverklaring Tutta Lingua

Algemeen:

Tutta Lingua respecteert de privacy van haar gebruikers, klanten en leveranciers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.

Het moet voor u als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn welke persoonsgegevens worden verwerker, in hoeverre en op welke manier. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Tutta Lingua draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies misbruik en andere onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Deze gegevens zullen worden gebruikt om internetcriminaliteit tegen te gaan en zo de website bereikbaar en veilig te houden, dit is een gerechtvaardigd belang.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier, het aanmelden voor een nieuwsbrief en het verstrekken van gegevens per email (Hierbij kunt u denken aan naam en email of andere persoonsgegevens die u aan ons toestuurt).

Bent u al klant dan kan het zijn dat u, naast degenen die zich expliciet hebben aangemeld, ook een nieuwsbrief zal ontvangen. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Daarnaast wordt er bij onze dienstverlening gevraagd naar persoonsgegevens, namelijk:

-Uw voor-en achternaam/ Bedrijfsnaam
-Uw adresgegevens
-Uw telefoonnummer
-Uw e-mailadres

Ook kan het zo zijn dat er andere persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld of ter ore komen bij het vertalen van documenten of vertolking.

Door een betaling aan Tutta Lingua te doen verstrekt u uw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan Tutta Lingua.

Tutta Lingua heeft ook contact met leveranciers. Tutta Lingua heeft van u als leverancier een bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en voor- en achternaam, emailadres en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan leveranciers verstrekt u als leverancier een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Ook door gebruik van cookies zouden eventuele persoonsgegevens kunnen worden verzameld, hierover wordt u geïnformeerd in de cookieverklaring.

Waarom heeft Tutta Lingua deze persoonsgegevens nodig?

Tutta Lingua verwerkt uw gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Ook gebruikt Tutta Lingua persoonsgegevens voor het verzenden van een offerte.

Daarnaast kan Tutta Lingua uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, meer specifiek het organiseren van cursussen, lezingen, workshops en vertaling of vertolking.

Ook kan het zijn dat Tuttta Lingua u een nieuwsbrief toezendt.

Tutta Lingua wil u zo goed mogelijk van dienst zijn, dit zowel in onze serviceverlening en verbetering daarvan, maar ook bij een eventuele afwikkeling van een klacht.

Ook heeft zij administratieve en boekhoudkundige verplichtingen en wil zij graag onze website op een juiste manier beveiligen en verbeteren.

Rechten van u als betrokkene

U kunt een verzoek indienen om uw in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om een verzoek in te dienen voor eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tutta Lingua en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Tutta Lingua een verzoek kan indienen om de persoonsgegeven die Tutta Lingua van u heeft in een computerbestand naar ou of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar EMAILADRES.  Tutta Lingua reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Hoe lang bewaart Tutta Lingua uw gegevens?

Tutta Lingua bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het IP-adres, browsertype en besturingssysteem ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging, met een maximum van 4 weken.

Ten aanzien van contactformulieren en e-mails zal frequent worden beoordeeld of deze, in het kader van persoonsgegevens niet langer en niet meer dan noodzakelijk bewaren, al dan niet kunnen worden verwijderd.

Wanner u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens die hieraan gerelateerd zijn uiterlijk binnen 30 dagen na uitschrijving uit het systeem worden verwijderd. U zult per direct geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

Tutta Lingua is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren.
Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Tutta Lingua zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en emails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Als er een overeenkomst wordt gesloten met dienstverleners en samenwerkingspartners worden deze gegevens ook bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld.

Delen met anderen

Persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen.

Tussen Tutta Lingua en de derde partijen wordt, wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal worden toegezien op de naleving daarvan.

Mochten persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische ruimte, dan zullen in dergelijke gevallen passende maatregelen worden genomen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd.

Als het gaat om derde partijen kunt u denken aan: een hostingspartij, websitebeheer, beveiligingspartij, boekhouder, boekhoudprogramma, cloudopslag, emailprogramma, agenda en contactbeheer, verzending nieuwsbrief.

Dit kunnen ook eventuele cookieaanbieders zijn

Tussen Tutta Lingua en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Tutta Lingua worden toegezien op de naleving daarvan. Tutta Lingua werkt met de volgende partijen samen:

Icloud
Vanwege de veiligheid van uw persoonsgegevens en de continuering van het bedrijfsproces, wat tegelijkertijd een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is worden gegevens opgeslagen en een back up gemaakt, dit wordt gedaan bij Icloud. Icloud bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Argeweb
Tutta Lingua host haar website bij Argeweb. Handelingen van de bezoeker die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hierbij kunt u denken aan het invullen van een contactformulier.

Geen PC zorgen
Omdat Tutta Lingua graag wil dat uw persoonsgegevens goed beveiligd blijven werkt zij samen met Geen PC zorgen. Zij zorgen er voor dat alle software, maar ook anti virus en securitypakketten up to date zijn.

Boekhouder Beld Belastingen & Invoice2go
Vanwege onder andere onze verplichtingen vanuit wetgeving, maar ook het juist uitoefenen van de overeenkomst zullen er facturen worden verzonden en een administratie moeten worden bijgehouden en worden bewaard. Dit wordt gedaan door Boekhouder Beld Belastingen en Invoice2go.

Outlook en  LaPosta
Wij gebruiken Outlook als partij om een email aan u te verzenden, zodat wij in contact met u kunnen komen. Outlook is een onderdeel van Microsoft. La Posta gebruiken wij enkel voor het verzenden van een nieuwsbrief.

Microsoft bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Betlem Consultancy
Tutta Lingua host haar website bij Betlem Consultancy, die zorgt voor hosting en templates voor de inhoud van de website. Handelingen van de bezoeker die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hierbij kun je denken aan het invullen van een contactformulier.

Unique-travel, Manon Verdam Taareis reisbureau
Tutta Lingua werkt samen met Unique Travel om de taal reizen op een zo goed mogelijke manier te organiseren.

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de door Tutta Lingua geëxploiteerde website, www.tuttalingua.nl en emailverkeer.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Tutta Lingua geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Tutta Lingua is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Tutta Lingua is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Tutta Lingua worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging van gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tutta Lingua gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Tutta Lingua maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem verzameld.

De analytische cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

Tutta Lingua Google Analytics account zo ingesteld dat;

– Er een overeenkomst is over de analytics gegevens.

– het laatste gedeelte van IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar

u of uw IP adres te herleiden zijn. Dit gebeurt nog voordat het IP adres wordt opgeslagen

bij Google;

– gegevensdeling met Google staat uit;

– geen gebruik wordt gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Analytics (Als

dit wel het geval is, dient toestemming te worden gevraagd).

Er wordt een mogelijkheid gegeven voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Tracking cookies
Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, noemen we dit tracking cookies. Met deze cookies kan het gedrag op het internet worden gevolgd.

Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kan aan websitebezoekers bijvoorbeeld een gerichte advertentie worden getoond.

Voor het gebruik van tracking cookies is toestemming vereist.

Sociale media
Op de website staan verschillende social media iconen. Wanneer u hierop klikt kom u op de bedrijfspagina van Tutta Lingua terecht. Er wordt door te klikken geen cookies geplaatst.

 Afmelden cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Beveiligen

Tutta Lingua neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tutta Lingua maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tutta Lingua verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Tutta Lingua via info@tuttalingua.nl. www. tuttalingua.nl is een website van Tutta Lingua. Tutta Lingua is als volgt te bereiken:

Postadres en vestigingsadres:

Bornerbroeksestraat 87

7621AE Borne

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

Telefoon: 0654913996

E-mailadres: info@tuttalingua.nl